logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

 

    

Supremin syrop 4 mg/5ml 1 but. a 200ml


Supremin syrop 4 mg/5ml 1 but. a 200ml
Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
11,50 zł

producent:

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

rodzaj:

Lek

miara:
1 but.a 200ml
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990957514


Supremin syrop 4 mg/5ml 1 but. a 200ml - Opis produktu


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA
SUPREMIN
4 mg/5 ml, syrop
(Butamirati citras)
NaleSy przeczytać uwaSnie całą ulotkę, poniewaS zawiera ona waSne informacje dla
pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby moSna było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, naleSy stosować lek SUPREMIN ostroSnie i zgodnie z
informacją w ulotce.
- NaleSy zachować tę ulotkę, aby moSna ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- NaleSy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- JeSeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek SUPREMIN i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje waSne przed zastosowaniem leku SUPREMIN
3. Jak stosować lek SUPREMIN
4. MoSliwe działania niepoSądane
5. Jak przechowywać lek SUPREMIN
6. Inne informacje
1. CO TO JEST LEK SUPREMIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
SUPREMIN w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest
nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natęSenie kaszlu poprzez hamowanie
odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela.
Wskazania do stosowania:
- ostry, suchy kaszel
2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPREMIN
Nie naleSy stosować leku:
- w przypadku uczulenia na butamirat lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- u pacjentów z fenyloketonurią.
Zachować szczególną ostroSność stosując lek SUPREMIN:
Lek SUPREMIN nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami cięSkiego zahamowania
czynności ośrodka oddechowego.
Preparat nie powinien być stosowany dłuSej niS przez kilka dni.
Stosowanie leku SUPREMIN z jedzeniem i piciem:
Lek naleSy stosować przed posiłkiem.
CiąSa:
Przed zastosowaniem leku naleSy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąSy. W drugim i trzecim trymestrze
ciąSy, lek moSe być stosowany jedynie w razie konieczności.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku naleSy poradzić się lekarza.
W okresie karmienia piersią, lek moSe być stosowany jedynie w razie konieczności.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
NaleSy zachować ostroSność, gdyS w rzadkich przypadkach moSe dochodzić do osłabienia zdolności
prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
WaSne informacje o niektórych składnikach leku SUPREMIN:
Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego i metylu parahydroksybenzoesanu, lek moSe
powodować reakcje alergiczne (moSliwe reakcje typu późnego).
SUPREMIN zawiera 12,5 mg aspartamu w 5 ml syropu. Z tego powodu lek moSe być szkodliwy dla
pacjentów z fenyloketonurią.
Stosowanie innych leków:
Nie są znane oddziaływania leku SUPREMIN z innymi lekami.
3. JAK STOSOWAĆ LEK SUPREMIN
Lek do stosowania doustnego.
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:
Dzieci:
- od 2 do 6 lat 1 łySeczka (4 mg) 3 razy na dobę
- od 6 do 12 lat 2 łySeczki (8 mg) 3 razy na dobę
- dzieci powySej 12 lat 3 łySeczki (12 mg) 3 razy na dobę
- dorośli 3 łySeczki (12 mg) 4 razy na dobę
Lek naleSy stosować przed posiłkami.
W przypadku wraSenia, Se działanie leku jest za mocne lub za słabe, naleSy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zaSycia większej dawki leku SUPREMIN niS zalecana:
Objawami przedawkowania butamiratu są: senność, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ataksja,
pobudzenie i obniSenie ciśnienia krwi. W przypadku przedawkowania naleSy niezwłocznie zwrócić się
do lekarza, który moSe wykonać płukanie Sołądka, podać węgiel aktywowany i środki
przeczyszczające.
W przypadku pominięcia dawki leku SUPREMIN:
Lek naleSy zaSyć najszybciej, jak to moSliwe. Gdy zbliSa się juS czas przyjęcia kolejnej dawki, naleSy
zaSyć ją o wyznaczonej porze. Nie naleSy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.
4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE
Jak kaSdy lek, SUPREMIN moSe powodować działania niepoSądane chociaS nie u kaSdego one
wystapią.
SUPREMIN jest lekiem dobrze tolerowanym. Działania niepoSądane występują niezbyt często (u mniej
niS 1 na 100 osób):
wysypka, nudności, biegunka,zawroty głowy.
Opisane objawy ustępują zazwyczaj w trakcie leczenia i rzadko wymagają zmniejszenia dawki leku.
Jeśli opisane reakcje alergiczne lub zaburzenia Sołądkowo-jelitowe nie ustąpią po zmniejszeniu dawki
leku, leczenie naleSy przerwać.
U niektórych osób w czasie stosowania leku SUPREMIN mogą wystąpić inne działania niepoSądane.
W przypadku wystąpienia powySszych i innych objawów niepoSądanych nie wymienionych w tej
ulotce, naleSy poinformować o nich lekarza.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUPREMIN
· Lek naleSy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
· Przechowywać w temperaturze poniSej 25oC.
Nie naleSy stosować leku SUPREMIN po upływie terminu waSności zamieszczonego na opakowaniu.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek SUPREMIN
- substancją czynną leku jest cytrynian butamiratu. 5 ml (1 łySeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu
butamiratu.
- inne składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy
bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493),
woda oczyszczona..
Jak wygląda lek SUPREMIN i co zawiera opakowanie
Syrop w szklanej butelce zamkniętej aluminiową nakrętką. Butelka zawierająca 200 ml syropu w
tekturowym pudełku zawierającym takSe łySeczkę o pojemności 5 ml.
płatności online w aptece internetowej