logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł
Polecamy również:
produkty w aptece online z kategorii Preparaty dermatologiczne

Allertec x 7tabl. WZF


Allertec x 7tabl.   WZF
9,95 zł

producent:
WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
rodzaj:
Lek
miara:
7 tabl. (blist.)
kraj:
POLSKA
EAN:
5909991067410


Tabletki Allertec WZF - opis produktuALLERTECWZF
(Cetirizini dihydrochloridum)
10 mg, tabletki powlekane

Skład leku
Jedna tabletka powlekana zawiera:
substancję czynną: 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku oraz
substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię
kukurydzianą, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię sodową,
krzemionkę koloidalną bezwodną, sodu laurylosiarczan, hypromelozę, makrogol 6000.

Opakowania
7 lub 10 tabletek powlekanych.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek AllertecWZF i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek AllertecWZF
3. Jak stosować lek AllertecWZF
4. MoSliwe działania niepoSądane
5. Przechowywanie leku AllertecWZF
6. Inne informacje

1. Co to jest lek AllertecWZF i w jakim celu się go stosuje
Allertec WZF to lek przeciwalergiczny, który stosuje się:
· w przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa;
· w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa;
· w alergicznym zapaleniu spojówek;
· w przewlekłej idiopatycznej pokrzywce.

2. Zanim zastosuje się lek AllertecWZF
Nie naleSy stosować leku AllertecWZF w przypadku:
· nadwraSliwości na składniki leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny,
· krańcowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniSej 10 ml/min).
Zachować szczególną ostroSność stosując lek AllertecWZF
· Podczas stosowania leku nie naleSy przekraczać zaleconych dawek - patrz punkt 3 „Jak
stosować lek Allertec WZF”.
· Przed planowanym wykonaniem testów alergicznych, lek naleSy odstawić na 3 dni.
· Podczas stosowania leku naleSy unikać przyjmowania alkoholu ze względu na moSliwość
sumowania się działania na ośrodkowy układ nerwowy.
· Zaleca się zachowanie ostroSności podczas jednoczesnego stosowania leków działających
hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. leków uspokajających.
Stosowanie leku Allertec WZF z jedzeniem i piciem
Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania leku, nie zmniejsza natomiast stopnia jego
wchłaniania.
Zachowanie szczególnej ostroSności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Allertec WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
W przypadku krańcowej niewydolności nerek stosowanie leku jest przeciwwskazane.
U pacjentów z umiarkowaną lub cięSką niewydolnością nerek konieczna jest modyfikacja
dawkowania - patrz punkt 3 „Jak stosować lek Allertec WZF”.
U pacjentów z niewydolnością wątroby modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.
CiąSa
Przed zastosowaniem kaSdego leku naleSy poradzić się lekarza.
Lek moSe być stosowany w ciąSy jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem kaSdego leku naleSy poradzić się lekarza.
Nie naleSy stosować leku podczas karmienia piersią, poniewaS cetyryzyna przenika do mleka
kobiecego.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Leki przeciwhistaminowe mogą u niektórych pacjentów wywoływać senność. W przypadku
stosowania leku w zalecanych dawkach nie stwierdzono wprawdzie istotnego wpływu na
sprawność psychofizyczną, jednak zaleca się zachować ostroSność podczas prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn oraz nie stosować dawek większych niS zalecane.
Cetyryzyna moSe nasilać działanie alkoholu i leków działających hamująco na ośrodkowy
układ nerwowy.
WaSne informacje o niektórych składnikach leku Allertec WZF
Lek zawiera laktozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków
· Nie obserwowano oddziaływania (interakcji) cetyryzyny z innymi lekami, takimi jak
pseudoefedryna, cymetydyna, ketokonazol, erytromycyna, azytromycyna, diazepam.
· Stwierdzono niewielkie zmniejszenie szybkości wydalania cetyryzyny z organizmu
podczas jednoczesnego przyjmowania teofiliny (lek stosowany m. in. w astmie
oskrzelowej) w dawce 400 mg na dobę.
· Cetyryzyna moSe nasilać działanie leków działających hamująco na ośrodkowy układ
nerwowy, np. leków uspokajających.
· Jednoczesne stosowanie cetyryzyny i rytonawiru (lek stosowany w zakaSeniu wirusem
HIV) w dawkach wielokrotnych nasila działanie cetyryzyny.

3. Jak stosować lek AllertecWZF
Allertec WZF naleSy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej
ulotce. W przypadku wątpliwości naleSy skontaktować się z lekarzem.
Stosować doustnie.
Dorośli i dzieci w wieku powySej 12 lat: 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę lub 5 mg (pół
tabletki powlekanej) dwa razy na dobę.
Dzieci o masie ciała mniejszej niS 30 kg: 5 mg (pół tabletki powlekanej) na dobę.
Dzieci w wieku poniSej 6 lat:
U dzieci w wieku poniSej 6 lat zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci kropli lub syropu.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u pacjentów
w podeszłym wieku, jeSeli czynność nerek jest prawidłowa.
Pacjenci z umiarkowaną lub cięSką niewydolnością nerek
Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla kaSdego pacjenta, w zaleSności od stopnia
niewydolności nerek. Zwykle stosowane dawki:
· łagodna niewydolność nerek - 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.
· umiarkowana niewydolność nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) raz na dobę.
· cięSka niewydolność nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) co drugi dzień.
W przypadku krańcowej niewydolności nerek stosowanie leku jest przeciwwskazane.
Pacjenci z niewydolnością wątroby - modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.
JeSeli mimo stosowania leku objawy nie ustępują, naleSy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zastosowania większej dawki leku AllertecWZF niS zalecana
Po przyjęciu dawki cetyryzyny znacznie większej od zalecanej dawki dobowej
odnotowywano: dezorientację, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe
samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność,
osłupienie, przyspieszoną czynność serca, drSenie, zatrzymanie moczu.
W razie przyjęcia większej niS zalecana dawki leku, naleSy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza. Lekarz moSe zastosować leczenie objawowe lub podtrzymujące. JeSeli od momentu
zaSycia leku nie upłynęło więcej niS godzina, moSna rozwaSyć wykonanie płukania Sołądka.

W przypadku pominięcia dawki leku Allertec WZF
Nie naleSy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MoSliwe działania niepoSądane
Jak kaSdy lek, AllertecWZF moSe powodować działania niepoSądane, chociaS nie u kaSdego
one wystąpią.
Następujące działania niepoSądane występowały u przynajmniej 1% pacjentów
otrzymujących cetyryzynę:
- senność, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy (o nieznacznym nasileniu); pobudzenie;
- suchość w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, biegunka, zapalenie gardła, zapalenie błony
śluzowej nosa.
Donoszono o pojedynczych przypadkach takich działań niepoSądanych jak:
- zmniejszenie liczby płytek krwi;
- nadwraSliwość, wstrząs anafilaktyczny (objawy: zaburzenia krąSenia, spadek ciśnienia
tętniczego, duszność, obrzęki, świąd, pokrzywka);
- pobudzenie, agresja, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność, tiki;
- drgawki, zaburzenia smaku, zaburzenia ruchu, mimowolne ruchy kończyn i ciała, parestezje
(mrowienie, drętwienie), omdlenie, drSenie;
- zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych;
- przyspieszenie czynności serca;
- biegunka;
- zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
zwiększenie stęSenia bilirubiny) - zwykle ustępujące po odstawieniu leku;
- świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (objawy: obrzęk twarzy lub gardła
mogący utrudniać oddychanie) - jeSeli takie objawy wystąpią, naleSy natychmiast
skontaktować się z lekarzem;
- trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu;
- ogólne osłabienie, złe samopoczucie, obrzęk;
- zwiększenie masy ciała.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Allertec WZF mogą wystąpić inne działania
niepoSądane. W przypadku wystąpienia działań niepoSądanych, takSe niewymienionych w tej
ulotce, naleSy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku AllertecWZF
Przechowywać w temperaturze poniSej 25oC. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie naleSy stosować leku AllertecWZF po upływie terminu waSności zamieszczonego na
opakowaniu.


Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

płatności online w aptece internetowej