logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

Ginkoflav med kaps. twarde 0, 08 g 60 kaps.


Ginkoflav med kaps. twarde 0, 08 g 60 kaps.
Chwilowy brak produktu

producent:
OLIMP LABORATORIES
rodzaj:
Lek
miara:
60 kaps.
kraj:
POLSKA
EAN:
5909991266806


Kapsułki Ginkoflav Med - opis produktu


Co to jest lek Ginkoflav Med i w jakim celu się go stosuje
Lek Ginkoflav Med zawiera suchy wyciąg kwantyfikowany z liści miłorzębu japońskiego, który rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przepływ krwi w mózgu i zmniejsza agregację płytek krwi.
Za substancje czynne wyciągu z liści miłorzębu uważa się glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid.

Wskazania do stosowania:

w celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane z wiekiem),
pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji (otępieniu).
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkoflav Med
Kiedy nie stosować leku Ginkoflav Med:

jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liści miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
w czasie ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkoflav Med należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:
- u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi np. skaza krwotoczna,
- pacjent przyjmuje leki przeciwpłytkowe np. kwas acetylosalicylowy lub leki przeciwzakrzepowe np. warfarynę (nie należy stosować Ginkoflav Med bez konsultacji z lekarzem, ze względu na brak możliwości wykluczenia wpływu leku na występowanie krwawień),
- pacjent ma planowany zabieg chirurgiczny (należy poinformować lekarza o stosowaniu leku

Ginkoflav Med, dodatkowo zaleca się przerwać podawanie leku przynajmniej 3-4 dni przed planowanym zabiegiem).

Nie można wykluczyć wpływu produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego na ryzyko wystąpienia napadów u osób cierpiących na padaczkę.
Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie produktów zawierających Ginkgo biloba oraz produktów zawierających efavirenz (lek przeciwwirusowy) – patrz punkt „Ginkoflav Med a inne leki”.

Dzieci i młodzież
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Ginkoflav Med a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Ze względu na brak możliwości wykluczenia interakcji z niżej wymienionymi lekami należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Ginkoflav Med:
- W przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol i warfaryna) lub lekami przeciwpłytkowymi (np. klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne) działanie tych leków może ulec nasileniu.
- Dostępne badania nie wskazują na występowanie interakcji z warfaryną, jednakże zalecana jest szczególna ostrożność w czasie rozpoczynania leczenia Ginkgo biloba, zmiany dawkowania lub zmiany produktu zawierającego wyciąg z miłorzębu japońskiego u pacjentów stosujących warfarynę.
- Badania wskazują, że Ginkgo biloba może hamować glikoproteinę P (P-gp) w komórkach jelita (białko biorące udział w transporcie substancji na zewnątrz komórki). Może to powodować nasilenie działania leków podlegających w znacznym stopniu transportowi przez P-gp w jelicie, takich jak dabigatran. Zalecane jest zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego stosowania dabigatranu i wyciągu z miłorzębu japońskiego.
- Badanie interakcji z nifedypiną wskazywało na możliwość zwiększenia maksymalnego stężenia tego leku we krwi przez wyciąg z miłorzębu japońskiego. U niektórych uczestników badania odnotowano dwukrotny wzrost maksymalnego stężenia nifedypiny, co prowadziło do zawrotów głowy i nasilenia takich dolegliwości jak uderzenia gorąca.
- Jednoczesne stosowanie produktów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego i produktów zawierających efavirenz (lek przeciwwirusowy) nie jest zalecane. Stężenia efavirenzu w osoczu mogą ulec zmniejszeniu w skutek indukcji enzymu CYP3A4, co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności działania przeciwwirusowego (patrz też punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
W przypadku stosowania któregokolwiek z wymienionych leków, przed zastosowaniem leku
Ginkoflav Med należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ginkoflav Med z jedzeniem i piciem
Ginkoflav Med można stosować niezależnie od posiłków. Odradza się przyjmowania leku z alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ginkoflav Med nie należy stosować w okresie ciąży (lek jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży, może zwiększać ryzyko krwawień).
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią.
Brak danych na temat wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono bezpośrednich badań dotyczących wpływu wyciągu z miłorzębu japońskiego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować lek Ginkoflav Med
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych i osób w podeszłym wieku to po 1 kapsułce 3 razy na dobę.
Kapsułkę należy popić płynem.
Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni.
Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Po 3 miesiącach należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować terapię.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ginkoflav Med
W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie odnotowano przypadków zatruć.

Pominięcie zastosowania leku Ginkoflav Med
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W tym przypadku, należy opuścić pominiętą dawkę.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku pojawić się mogą następujące działania niepożądane:
Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób stosujących lek)
bóle głowy
Często (u 1 do 10 osób na 100 stosujących lek)
zawroty głowy, wymioty, nudności, bóle brzucha, biegunka
Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
krwawienia w obrębie nosa, układu pokarmowego, oka, krwawienia środczaszkowe, reakcje nadwrażliwości takie jak rumień, obrzęk, świąd, wysypka, wstrząs anafilaktyczny

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel: +48 22 492 13 01; fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Ginkoflav Med
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze (po symbolu EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ginkoflav Med
Substancją czynną leku jest wyciąg z liści miłorzebu japońskiego. Każda kapsułka zawiera 80 mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L., folium (35- 67:1), odpowiadającego:
17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C; 2,1-2,6 mg bilobalidu. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 65% (v/v)

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, otoczka kapsułki (żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

płatności online w aptece internetowej